Amager

Fra Encomion, side 443:

Amage-Land oc detz Danske oc Hollender Bønder.

Men her uden for Christianshaffn, boer paa Amage-Land som er en Mijl stort, tvende slags Folck oc Bønder, det ene slags er Danske Bønder, det andet ere Hollender, de Danske haffve boet der aff fordum Tjd, førend de Hollender hvilcke Danske Bønder er atskilt fra de Hollender, som haffver deres egen Kircke oc Dansk Prædikant. De Hollender besynderlig haffver oc deres egen Kirkce oc Prædickant, oc ere de Hollender allerførst kommet did, udi Konning CHRISTIERNS den Andens Tjd, at boe oc bygge, hvilcke Hans Majest. forskriffve lod, efftersom det er it synderligt slags Folck, som fornemmelig med Fæned oc Qvæg veed at handle, oc med atskilligt slags Melck, Smør oc Ost veed at omgaas. Disse Hollender haffver oc udi fordum Tjd, vist besynderlig paa hvad Maneer de kunde fange Vildgies, hvor de sig meget lagde efter, oc sig der paa beflittet, at de om Torge-Dagene førde mange til Kiøbenhafffn, baade leffvende oc Døde, hvilcke mand løstet at hafve for billigt værd.

Ellers er der paa dette lidle Land en lystig Hare-Jact, med Falcke for Hans Majest. oc Dronningen, oc andre Fremmede, naar det dennem forloffves oc tilstædes.

Se også https://dis-danmark.dk/bibliotek/920179.pdf

Kilde: http://runeberg.org