Udtog af Sørge-Forordningen

Fra Københavns Vejviser 1770 (Kraks). Dateret Fredensborg Slot den 14 April 1752.


1.) Mand efter Hustrue, og Hustrue efter Mand, maae sørge i 6 Maaneder. En Enke maae ikke gifte sig førend om et Aar, og en Enkemand ikke førend om 6 Maaneder, uden Kongelig Dispensation, med mindre det er ringe og fattige Folk.
2.) Børn for Forældre og i Linierne op ad maae sørge i 6 Maaneder.


Mandspersonerne til dybeste Sorg i 3 Maaneder med sort Klæde med Klæde-Knapper og Knaphuller til Knebet (knæet?); uldene Strømper, Ruelæders Skoe, Kammerdugs Halsklud og Manschietter med breed Søm; og i de tre første Klasser i Rangen med Pleureuser paa Kiolen og Vesten.
Til dyb Sorg i 2 Maaneder: sort Klæde, Knapper og Knaphuller gandske igjennem, uldene Strømper, sort Kaarde og Spænder, Kammerdugs Halsklud og Maschietter med smal Søm.
Til halv Sorg i en Maaned: sort Klæde og Silke-Strømper, Guld- Sølv- eller anden Metal-Karde og Spænder, Halsklud og Manschietter, broderede eller af Kniplinger.


Fruentimmere til dybeste Sorg i 3 Maaneder: sort glat Klæde, Gravoret stukket tilbage med breed Søm og en foeret Snip, Kammerdugs Manschietter. Dernæst 1 Maaned Kammerdug med Fryndser.2 Uger sorte Silke-Klæder med Speylflor og Takker.2 Uger sorte eller sorte og hvide Silke-Klæder med Kniplinger.
3.) Forældre maae sørge for Børn og ned ad i rette Linie, naar de ere over 15 Aar gamle, i Tolv Uger, nemlig Mandfolk; dyb Sorg i 6 Uger; og Fruentimmer: 1 Maaned Silke-Klæder med sort Fontange og smal Snip.
1 Maaned Kammerdug med Fryndser.2 Uger sorte Silke-Klæder med Speylflor og Takker.2 Uger sorte eller sorte og hvide Silke-Klæder med Kniplinger.
4.) For Sødskende sørges i 8 Uger. Af Mandfolkende 4 Uger med dyb Sorg, og 4 Uger med halv Sorg.Af Fruentimmerne: 4 Uger sort Silke-Klædning, med sort Fontange og smal Snip.2 Uger Kammerdug med Fryndser.1 Uge sorte Silke-Klæder med Speylflor og Takker.1 Uge sorte eller sorte og hvide Silke-Klæder med Kniplinger.
5.) Ligesaaledes sørges for Farbrødre eller Fastre, Morbrødre eller Mostre, og saa op ad.
6.) For Brødre- og Systre-Børn, samt deres Børn nedad, saavelsom og Sødskende-Børn baade paa Mandens og Hustruens Side maae og sørges, nemlig; af Mandfolkene: 4 Uger halv Sorg.Af Fruentimmerne maae sørges2 Uger sorte Silke-Klæder, Kammerdug med Fryndser.1 Uge sorte Silke-Klæder med Speylflor og Takker.1 Uge sorte eller sorte og hvide Silke-Klæder med Kniplinger.
7.) For næstsydskende Børn og dem i andet og tredie Leed maae sørges af Mandfolk i 2 Uger med halv Sorg.Af Fruentimmer, ligesom i næstforegaaede 2de sidste Poster er nævnt.
8.) For dem i 3de §. som ere 15 Aar gamle, maa ikkun sørges halcv saa længe; og der maae slet ikke sørges for nogen af de i øvrige §. §. benævnte, naar de ey ere 15 Aar.
9.) For Resten maae ikke sørges for nogen Slægt, Svogerskab eller Venner.
10.) Manden sørger for Hustruens Slægt, og Hustruen for Mandens som sine egne.
11.) Alle Officierer, som ere af de 3 første Klasser i Rang-Forordningen, maae ikke sørge med sorte Klæder, men allene med sort Flor om den venstre Arm, undtagen for deres Hustruer og Forældre.
12.) Ingen, undtagen de i de 2 første Klasser af Rang-Forordningen, maae lade en Stue overtrække, hvor Liget staaer, bruge Himmel over Liget og overtrække Lig-Skammelen. Men Karosser og Heste-Tøy maae inegn lade overtrække.
13.) Ikke heller maae nogen give sine Tienere eller Tyende Sørge-Klæder.