Gamle pamfletter m.v.

Herover en Kgl. forordning vedr. ægteskaber mellem blodsbeslægtede i tredie led (fætre/kusiner) fra omkring 1528.
Herover 2 udklip af en københavnsk avis fra 1792.
Et afsnit lyder:
“Hos Skoleholder Hallager i Store Fiolstræde No. 202 undervises Drenge og Pigebørn i Christendommen, Læsning, Skrivning og Regning i det danske og tydske Sprog. Om Aftenen fra 5 til 7 gives grammatikalsk Underviisning i det franske og tydske Sprog, Historie, Geographie og StiilØvelser i Modersmaalet efter Dictata. Sammesteds kan og antages et eller to Børn i Kost og Underviisning.”
Her er et par udpluk:
“Bryghuset ved Langebro, dets Udsalg paa det gamle Bryghuus af Dobbeltøl og Porter, nemlig: Dobbeltøl Flasken for 2 mark 4 skilling og dansk Porter Flasken for 2 mark, foruden Flasker, er alle Søgnedage aabent fra Kl. 8 om Morgenen til Kl. 7 om Aftenen. Kjøberen kan, om forlanges, erholde en trykt Seddel, som viser at Øllet er kjøbt.
Administrationen for Bryghuset ved Langebro. den 28de Juli 1817.”

“At jeg om 8 Dage reiser til den mig af Hans Kongelige Majestæt allernaadigst anfortroede Post, bekjendtgjøres.
Kjøbenhavn, den 3 September 1817.
Lillienschiold,
Commandeur, Overlods og Havnemester paa St. Croix.”

“En Skødehund, et Aar gl. og af god Race, kan gratis erholdes i Frederiksberg Alee Nr. 5”

“Efter Avisen Nr. 201, angaaende en Mand der forstaaer tilgrunde, og har Rettighed at ville forestaae et Brændevinsbrænderie, eller for et Interessentskab, mældte sig nogle Personer, men af Feiltagelse fik man ei Manden selv i Tale, hvorfor han udbeder at disse ville uleilige dem i Prindsensgade Nr. 290 hos Olsen, hvor nærmere Aftale kan skee.”
Herover to kopier af det nederste hjørne af en københavnsk avis fra 1817.
Fra andet afsnit:


Dersom det ikke gjorde et saa ubehageligt Indtryk, at see en heel Nation vildledet og hildet i Illusioner, der kun have deres Oprindelse i Ukyndighed med de virkelige Forhold samt i en god Portion national Forfængelighed, vilde det være meget moersomt at betragte, hvorledes Stænderforsamlingerne omkring i Sydjylland gerere sig som den udødelige Ridder af la Manche. Saasnart et Fyrstendømmes eller Hertugdømmes blive aabnede, have de ingen Rist eller Ro, førend de faae det saakaldte “Schleswigholsteinske Spørgsmål” bragt paa Tapetet, og den ene Taler stræber efter at overbyde den anden i Yttringer, der røbe den tykkeste Uvidenhed med Hensyn til den under Discousion værende Gjenstand. Fra alle Sider og Kanter laves og indleveres Adresser til Stænder og Regjeringer om at antage sig den af de Danske undertrykkede tydske Nationalitet i “Schleswigholstein”, man tilbyder Gods og Blod i denne Sags Tjeneste, Stænderne sige o ja! – og dog er Gjenstanden for alle disse tilsyneladende Sympathier en reen Fiction, ja en Usandhed der staaer i Modsætning til til Virkeligheden : ikke det tydske Element er undertrykket her i Landet, men den danske Nationalitet undertrykkes her af den tydske. – Saaledes har man, til Trods for den lovpriste tydske “Gründlichkeit”, forstaaet at dupere en Nation, der imidlertid har maattet være særlig villig til at lade sig føre bag Lyset. De tydske Regjeringer see vistnok ikke ugjerne disse “Schwabenstreiche”, der aflede Opmærksomheden fra det Nærmereliggende. Medens Talerne bruse om Frelse for de “schleswigholsteinske Brüder”, generes ingen tydsk Finants- eller anden Minister med uvelkomne og kjedsommelige Drøftelser og Sigtelser, forulejliges ingen Jesuiterven og Munkepatron. Fremtiden maa næsten antage, at en gylden Tidsalder nuomstunder har hersket i Tydskland, at Alt har været ordnet og godt og fuldkomment, at der har været fredet om alle og Alles Interesser, da Folkets Udvalgte Intet have havt at arbeide for i deres eget Hjem. Men de selvsamme Aviser, der i deres Referater aflægge Vidnesbyrd om de tydske Folkerepræsentanters Taktløshed ved at indblande sig i dem aldeles uvedkommende Affairer, raabe med tusind Stemmer: “Nej! Det er langfra fuldkomment i Tydskland! her er mere end nok at arbeide for indenfor Forbundets Enemærker!…”

– Spørg mig nu ikke om hvorfra udtrykket bladsmører stammer!