Københavns porte

Forordning af 2 Julii 1695.
Nørre-Port lukkes altid en Time sildigere end de andre, saaledes:

Naar Kongen eller det Kongelige Herskab om Sommeren er paa Lyst-Slottene: saa staaer den nærmeste Port aaben efter Ordre. Forordning af 2 Julii 1695.
Om Fredag Formiddag er Stadens Porte allernaadigst tilladt at maae staae aabne; dog at de Giennempasserende betaler den ordinaire Passage-Penge, og at Bønder og Urmagere, i Stedet for at betale 6 sk. for en Vogn, maae ind- og udlades for 2 sk., foruden den sædvanlige Skillings Told. Magistratens Placat af 11 Dec. 1754.